Първо съобщение

Юбилейна конференция
125 години математика и природни науки в
СУ ”Св. Климент Охридски”

София, България, 5-7 декември 2014
 

Конференцията е посветена на 125 години математика и природни науки в СУ.  Ще има пленарни доклади с исторически и научен характер, както и научни съобщения от областта на математиката, информатиката и природните науки и методите на преподаването им. В рамките на конференцията ще бъдат проведени специализирани и работни семинари, кръгли маси и дискусии по научни и учебни проблеми и други, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на обучението по математика, информатика и природни науки.

Тематиката на конференцията е широкоспектърна, включваща актуални съвременни теми от областта на математиката, информатиката, химията, физиката, геологията, географията, биологията и обучението в тези области. Ще се акцентира върху взаимовръзките между отделните области, с цел изграждане на мостове за бъдещи интердисциплинарни изследвания.

Програмният комитет кани всички потенциални участници в конференцията да изпратят разширени резюмета на своите доклади, изготвени в съответствие с изискванията за оформяне на научните съобщения (http://125years.fmi.uni-sofia.bg/en/node/4). Предвижда се издаване на сборник с разширените резюмета. Пълните версии на най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в Годишника на СУ.

Конференцията ще се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Официални езици на конференцията са български и английски.

Конференцията е организирана от следните факултети на Софийския университет:
  • Факултет по математика и информатика
  • Физически факултет
  • Факултет по химия и фармация
  • Биологически факултет
Планира се организирането на научни секции в следните  научни направления:

Регистрация се извършва чрез сайта на конференцията от адрес http://125years.fmi.uni-sofia.bg.

Важни дати и срокове:

- 22 октомври 2014 – краен срок за изпращане на разширени резюмета
- 30 октомври 2014 – уведомяване на авторите за приемане на докладите
- 11 ноември 2014 – окончателна версия на разширените резюмета
- 5 декември 2014 – откриване
- 6-7 декември 2014 – научни сесии

За кореспонденция или допълнителна информация използвайте e-mail  conf125@fmi.uni-sofia.bg .

Програмен комитет: доц. Е. Великова (председател), проф. М. Нишева, доц. Н. Златева, проф. Вл. Димитров, проф. Л. Николова, проф. М. Божкова, проф. М. Кръстанов, проф. К. Стефанов, проф. С. Илиева, проф. Д. Скордев, проф. К. Банков, доц. И. Панчева, проф. Х. Гагов, проф. Н. Витанов, доц.  В. Голев.

Организационен комитет: доц. Е. Великова, доц. Н. Златева,  доц. А. Соскова, доц. В. Гушев, доц. Б. Драганов, доц. Е. Стефанова,  доц. О. Георгиева, доц. А. Ангелов, доц. С. Димитров, доц. А. Иванова, проф. Х. Гагов, доц. И. Стефанов.

 

Съобщението в pdf формат.