Научно направление Химия и фармация - секции

  • Аналитични и биоаналитични техники за идентифициране и характеризиране
  • Високомолекулни съединения
  • Изчислителна химия
  • Мезопорести и наноструктурирани твърди тела
  • Процеси на междуфазова граница
  • Разработване на съвременни материали
  • Системи с биологична активност
  • Функционално приложение на координационни съединения