Програмен комитет

 
Председател:
доц. Великова Е. , ФМИ, Софийски университет
 
Членове:
доц. Балашев К., ФХФ, Софийски университет,
проф. Банков К., ФМИ, Софийски университет,
проф. Божкова М., ФМИ, Софийски университет,
проф. Вайсилов Г., ФХФ, Софийски университет,
доц. Василева Е., ФХФ, Софийски университет,
доц. Василева П., ФХФ, Софийски университет,
проф. Витанов Н., ФзФ, Софийски университет,
проф. Гагов Х., БлФ, Софийски университет,
доц. Голев В., ФзФ, Софийски университет,
чл.-кор. проф. Денков Н., ФХФ, Софийски университет,
проф. Димитров Вл., ФМИ, Софийски университет,
проф. Дудев Т., ФХФ, Софийски университет,
доц. Златева Н., ФМИ, Софийски университет,
проф. Илиева С. , ФМИ, Софийски университет,
проф. Караджова И. , ФХФ, Софийски университет,
проф. Каспарян А. , ФМИ, Софийски университет,
акад. проф. Кралчевски П., ФХФ, Софийски университет,
проф. Кръстанов М., ФМИ, Софийски университет,
проф. Николов Г., ФМИ, Софийски университет,
проф. Николова Л., ФМИ, Софийски университет,
проф. Нишева М., ФМИ, Софийски университет,
доц. Панчева И., ФХФ, Софийски университет,
проф. Скордев Д., ФМИ, Софийски университет,
чл.-кор. проф. Спасов Т., ФХФ, Софийски университет,
проф. Стефанов К., ФМИ, Софийски университет,
доц. Чанев Хр., ФХФ, Софийски университет