Добре дошли

 на сайта на
Юбилейна конференция
125 години математика и природни науки в
СУ ”Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
 

Конференцията е посветена на 125 години математика и природни науки в СУ.  Ще има пленарни доклади с исторически и научен характер, както и научни съобщения от областта на математиката, информатиката и природните науки и методите на преподаването им. В рамките на конференцията ще бъдат проведени специализирани и работни семинари, кръгли маси и дискусии по научни и учебни проблеми и други, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на обучението по математика, информатика и природни науки.

Тематиката на конференцията е широкоспектърна, включваща актуални съвременни теми от областта на математиката, информатиката, химията, физиката, биологията и обучението в тези области. Ще се акцентира върху взаимовръзките между отделните области, с цел изграждане на мостове за бъдещи интердисциплинарни изследвания.

Програмният комитет кани всички потенциални участници в конференцията да изпратят разширени резюмета на своите доклади, изготвени в съответствие със  следните изисквания. Предвижда се издаване на сборник с разширените резюмета. Пълните версии на най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в отделен том по правилата на Годишника на СУ.

Конференцията ще се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Официални езици на конференцията са български и английски.

Конференцията е организирана от: